روش اجرایی بازنگری مدیریت ایزو

1- هدف: تعيين چارچوب لازم براي نحوه تشكيل جلسات بازنگري مديريت و طرح مسائل و مشكلات سيستم مديريت كيفيت به منظور حصول اطمينان از موثر بودن سيستم اجرا شده و اتخاذ تصميم مناسب در جهت بهبود مستمر آن مي باشد.

2- محدوده اعتبار: كليه مستندات و سوابق و امور اجرايي و نيازمنديهاي نظام مديريت كيفيت شركت كه در جلسه بازنگري مديريت، توسط نماينده مديريت و ساير مديران مطرح مي گردد را شامل مي شود.

3- مسئوليتها: مديريت عامل بعنوان رئيس جلسه بازنگري مديريت هدايت جلسه را بر عهده دارد، نماينده مديريت به عنوان دبير جلسه وظيفه دعوت از مدير عامل و اعضاي جلسه بازنگري مديريت و در صورت لزوم مديران واحد ها، ارائه گزارشات لازم به اعضاء حاضر در جلسه، تنظيم صورت جلسات و توزيع نسخ لازم به شركت كنندگان، ابلاغ تصميمات اتخاذ شده به مسئولين ذيربط، هماهنگي و نظارت جهت اعمال تصميمات تصويب شده در جلسات بازنگري مديريت، پيگيري موارد تصويب شده در جلسات و پيشنهاد تشكيل جلسات فوق العاده با هماهنگي مديريت عامل، و ديگر اعضاء جلسه بازنگري مديريت، حضور موثر و به موقع در جلسات و ارائه پيشنهادات اصلاحي و ارائه موارد مربوطه و اجراي مصوبات بازنگري در بخشهاي تحت مسئوليت خود و همكاري لازم با نماينده مديريت بمنظور تسريع در اجراي مصوبات ساير حوزه ها را دارد.

4- كنترل مستندات:
1-4- تغييرات: براساس روش اجرايي  تدوين، توزيع، كنترل و تغيير  مستندات نظام كيفي بشماره: P1-7
                توجه: قسمتهاي بازنگري شده بصورت ايتاليك و داراي زير خط مشابه همين خط مي باشند كه نشانگر تغييرات انجام شده نسبت به ويرايشهاي قبل مي باشد.
2-4- سوابق: كليه سوابق و فرمهاي اين روش اجرايي در پرونده مربوطه به مدت درج شده در شاخص ماتريس سوابق كيفي  بشماره: 12-P1-W1-F1 نگهداري مي شود.
3-4- توزيع: اين روش اجرايي به تعداد مشخص شده در شاخص ماتريس مدارك و مستندات بشماره:
 7-P1-W1-F1تكثير و بين واحدهاي مشخص شده توزيع مي گردد.

5- مدارك ذيربط:
روش اجرايي كنترل سوابق بشماره: 12-P1          
روش اجرايي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه بشماره: 7-P6

6- پيوست:
فرم دعوت به جلسه بشماره: 7-P7-F1
فرم صورت جلسه بشماره: 7-P7-F2
8 - شرح عمليات: در روش اجرايي شرح داده شده است.
    8-1- بمنظور ارزيابي اجرا و اثر بخشي نظام كيفيت و دستيابي به اهداف كيفي تعيين شده، جلسات بازنگري مديريت حداقل در سال دو بار برگزار مي گردد. اين جلسات با حضور مديريت عامل و مديران شركت و ساير مسئولين ذيربط بر حسب لزوم تشكيل و مواردي كه بايستي در جلسه مطرح گردد، توسط نماينده مديريت و ساير مديران ارائه و پس از بحث و بررسي تصميمات مقتضي اتخاذ و پس از تعيين فرد يا واحد مسئول و زمان انجام اقدامات اصلاحي لازم، موارد صورتجلسه مي گردد. جهت تشكيل جلسات بازنگري مديريت، نماينده مديريت حداقل يك هفته قبل از زمان جلسه، بصورت كتبي از اعضا با هماهنگي مديريت عامل دعوت بعمل مي آورد همچنين نماينده مديريت پيگيري تصميمات اتخاذ شده را بعهده دارد، سوابق بازنگري مديريت نزد نماينده مديريت و مديريت عامل نگهداري مي شود.
در صورت نياز نماينده مديريت ميتواند با هماهنگي مدير عامل نسبت به تشكيل جلسات فوق العاده اقدام نمايد.

   8-2- ورودي هاي جلسه بازنگري مديريت:
-    بررسي ميزان تحقق و اثر بخشي كليه  نيازمنديهاي مندرج در عناصر استاندارد ISO17020:1998.
-    دستيابي به اهداف خط مشي كيفيت و بررسي و تجديد نظر در خط مشي،  اهداف تجاري و كيفي و برنامه هاي شركت (در صورت لزوم).
-    نتايج پيگيريها و اقداماتي كه بر حسب تصميمات جلسه بازنگري مديريت قبل مي بايست انجام گيرد.
-    پيشنهادات و تجديد نظر (در صورت لازم) در نظامنامه، طرح تجاري، روش هاي اجرايي، دستورالعملها،... و حصول اطمينان در هماهنگ بودن مستندات با خط مشي، اهداف كيفي، برنامه و اهداف شركت.
-    پيشنهادات بررسي و در صورت لزوم تجديد نظر در وظايف، مسئوليتها و اختيارات پرسنل.
-    نتايج مميزي داخلي مطابق روش اجرايي و مميزيهاي شخص ثالث.
-    نتايج عملكرد تامين كنندگان.
-     گزارش نظرات و شكايات مشتريان و طرفهاي ذينفع، و رضايت مشتريان.
-    طرحهاي توسعه بمنظور بهبود مستمر سيستم كيفيت و ارزيابي فرصتهاي بهبود.
-    گزارشات ارزيابي ميزان مؤثر بودن سيستم مديريت كيفيت.
-    گزارشات مربوط به عملكرد سيستم كيفيت، فرآيندها و محصول.
-    پيشنهادات تغييراتي كه مي تواند بر سيستم اثرگذار باشد.
-    گزارش هزينه هاي كيفيت.
-    نتايج حاصل از فنون آماري، پايش فرآيندها و شاخصها و اثر بخشي آنها از جلسه اهداف استراتژيك و پايش فرآيندها.
-    وضعيت اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه.
واژه های مرتبط : ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزوثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر : • ایزو 9001 چیست ؟
  استاندارد جهانی مدیریت کیفیت چیست ؟
 • معایب سیستم های سنتی اخذ ایزو
  بروکراسی های سنتی یا فرایند های سریع و علمی امروز ؟
 • استعلام از مشتریان ایزو کارت
  بزرگان بازار تجارت و خدمات با ایزو کارت آشنا هستند
 • چه کسانی ایزو کارت را مدیریت می کنند ؟
  خدمتی که حاصل تفاهمنامه دو قطب استاندارد سازی کشور است
 • ایزو کارت چیست ؟
  ابزاری برای سهولت در استاندارد سازی
 • ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • استقرار ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • گواهینامه ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • گواهینامه ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • پیاده سازی ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • مزایای ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • مشاور ایزو - مشاوره iso
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • ایزو 9001:2015
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • شرکت گواهی دهنده ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • متن استاندارد ایزو 9001
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا