مقالات

برنامه‌ريزي و كنترل پروژه‌ها

1- هدف : هدف از تدوين اين روش برنامه‌ريزي و كنترل پروژه‌ها براي ايجاد ساختاري مناسب جهت اجراي پروژه‌ها در كوتاهترين زمان و با كمترين هزينه بابهره‌گيري بهينه از منابع ميباشد
2- محدوده : اين فرايند براي كليه پروژه‌هاي شركت مطابق دامنه تعريف شده سيستم كاربرد دارد .
3- مسئوليت : مسئوليت كلي نظارت بر اين فرايند بعهده مديريت برنامه‌ريزي و كنترل پروژه ميباشد . مسئوليت ساير بخشها بشرح زير ميباشد :
- مسئوليت تفكيك, دسته بندي و توالي فعاليت هاي تخصصي و نيز برآورد مقادير ريالي و زماني آنها با واحدهاي طراحي مهندسي / ساخت و تامين / اجرا مي باشد.
- مسئوليت ارسال اطلاعات كلي مربوط به قراردادها ( موضوع قرارداد, شماره قرارداد, برنامه زمانبندي منضم به قرارداد و ...) با دفتر فني پروژه ها مي باشد.

- مسئوليت ارسال جزئيات اطلاعات مربوط به فعاليتهاي مندرج در قرارداد ( شامل مقاديرزماني , ريالي و پيشنيازها وغيره) بعهده واحدهاي طراحي مهندسي / ساخت و تامين / اجرا مي باشد.

- مسئوليت ارائه / تائيد اطلاعات پيشرفت هاي واقعي (تاييد شده) فيزيكي و ريالي (صورت وضعيت تاييد شده) با مديريت پروژه مي باشد.

ادامه مطلب

رویه ارسال مراسلات ایزو

1-   هدف :انجام امور ارسال مراسلات به بهترين نحو ممكن .
2-    دامنه كاربرد :
      تمام قسمتهايي كه داراي منشي مي باشند و دبيرخانه شركت بازرسي مهندسي ايران .

ادامه مطلب

نحوه امتیازدهی فرمها برای ایزو

فرم شماره TRF01008-0 :
1- در فرم فوق هر يك از موارد زيراز مجموع 100% امتيازدرصدهاي ذيل را به خود اختصاص ميدهند :
1- خلاقيت نسبت به كار                                    (20 )
2- شناخت كافي نسبت به ابزار مورد استفاده       (10 )

ادامه مطلب

نحوه شركت در مناقصات ایزو

2- محدوده : اين فرآيند براي همة مناقصاتي كه مطابق دامنه تعريف شده سيستم ، شركت در آنها وارد ميشود، كاربرد دارد .
3- مسئوليت : مسئوليت كلي نظارت بر اين فرآيند، بعهده مدیریت عامل ميباشد . مسئوليت ساير بخشها بشرح زير ميباشد :
- مسئوليت تسهيل ارتباطات در دريافت و تبادل اطلاعات ، با واحد هاي فني و بازرگاني مي باشد.
- مسئوليت تهيه برنامه زمانبندي شركت در مناقصه ، با واحد برنامه‌ريزي و كنترل پروژه مي باشد.
- مسئوليت تهيه جزئيات اطلاعات مربوط به فعاليتهاي مندرج در اسناد مناقصه ، بعهده واحدهاي طراحي مهندسي / بازرگاني / ساخت و تامين / اجرا مي باشد.
- مسئوليت تهيه تضامين مالي مناقصه ، بعهده واحد مالي مي‌باشد .
- مسئوليت تعيين اعضاء شركت كننده در كنسرسيوم و تهيه موافقت نامه همكاري ، بعهده مديريت عامل و هيئت مديره ميباشد .
- مسئوليت تعيين لزوم و استفاده از خدمات مشاوره‌اي و نيز انتخاب مشاور در زمينه‌هاي مرتبط نظير مسائل حقوقي ، اطلاعات فني و ... ، بعهده معاونت فني و اجرائي مي‌باشد .

ادامه مطلب

رویه فرآیند تولید و ارائه خدمات ایزو

1.    هدف :
      تشريح و نمايش چگونگي ارائه خدمات بازرسي مهندسي و كنترل خدمات.

2.    دامنه كاربرد :
      شامل كليه بازرسيهايي است كه در شركت بازرسي مهندسي ايران I.E.I انجام مي گردد.

ادامه مطلب

انبارش - ایزو

1-هدف : تشريح روشهاي مناسب جابجائي ، انبارش ، بسته بندي ، نگهداري و تحويل اقلام ورودي و تجهیزات مي باشد . 
2-دامنه كاربرد : كليه اقلام ورودي را در بر مي گيرد .
3-مسئوليت : مسئول انبار مسئوليت اصلي اجراي اين دستورالعمل را بعهده دارد.
4-تعاريف : كاربرد ندارد 
5-شرح :
رديف فعاليت مسئوليت مدارك ذيربط

انبارش : 
انبار اقلام بلاتكليف/ قرنطينه (مشروط ) : 
كليه اقلامي كه در انتظار بازرسي هستند و يا اينكه بازرسي شده اند و مورد تاييد واقع نشده اند و در انتظار تعيين تكليف هستند در اين مكان قرار مي گيرند كه اين مكان در محوطه شركت / انبارها قرار دارند كه براي شناسايي آن از رنگ زرد استفاده ميشود.

ادامه مطلب

رویه خدمات کامپیوتری ایزو

1-    هدف :
چگونگي ارائه خدمات، تعميرات و نگهداري، نصب و راه اندازي كليه رايانه هاي موجود در واحدهاي مختلف شركت بازرسي مهندسي ايران
2-    دامنه كاربرد :
كليه تجهيزات رايانه اي شركت را شامل مي گردد.
3-    تعاريف :
در اين رويه تعريف خاصي وجود ندارد.

ادامه مطلب

رویه تحقیق و توسعه ایزو

1-    هدف :
تشريح مراحل انجام مطالعات و تحقيقات مستمر به منظور ارتقاء دانش حرفه بازرسي و كيفيت عمليات بازرسي مهندسي ايران .
2-    دامنه كاربرد :
كليه تحقيقات لازم و مؤثر در ارتقاء سطح بازرسي شركت .
3-    تعاريف :
كميته R&D : متشكل از نماينده مديريت ‏، نماينده بازرسي و مهندسي ، مسئول تضمين  كيفيت و رئيس پژوهش و فن آوري .

ادامه مطلب

درخواست خرید از واحدهای درخواست کننده ایزو

مدیرفنی ومهندسی مسئولیت استخراج داده های خرید را به عهده دارد. این اطلاعات در فرم داده های خرید ثبت می گردد. F-10-01/00 مدیر فنی ومهندسی

فرم درخواست خرید از واحدهای درخواست کننده به واحد خرید ارجاع میگردد. F-10-02/00
مدیر واحدخرید اقلام درخواست شده را با انبار چک می کند. در صورت موجود بودن از انبار تامین می گردد.
در صورت موجود نبودن اقلام در خواستی ، اطلاعات منتج از ارزیابی تامین کنندگان بررسی شده وبهترین تأمین کننده تعیین میگردد . داده های خرید به مامور خرید داده شده با کسب اجازه از مدیر بازرگانی یا مدیر عامل وتامین اعتبار اقدام به خرید از تأمین کننده می نماید. F-07-01/00
اقلام خریداری شده بعد از ورود به شرکت توسط واحد کنترل کیفیت مورد بازرسی قرار می گیرد.
در صورت تائید واحد کیفیت اقلام خریداری شده به انبار منتقل شده وسپس به واحد درخواست کننده تحویل می گردد.

ادامه مطلب

دستورالعمل گردش کار نمایندگان منتخب با شرکت بازرسی و مهندسی ایران ایزو

1-    هدف :
مشخص كردن گردش كار مابين نمايندگي هاي منتخب و شركت بازرسي مهندسي ايران
2-    دامنه كاربرد :
تمام واحدهاي مربوطه درگير در مسير گردش كار

ادامه مطلب

رویه بررسی شکایات مشتری و سنجش رضایت مشتری ایزو

3-    تعاريف :
- كميته رسيدگي به شكايات : متشكل از مديريت بازرگاني و توسعه، نماينده مديريت در تضمين كيفيت و معاونت بازرسي و مهندسي و كارشناس امور حقوقي شركت.
4-    مسئوليت :
4-1) مسئوليت دريافت شكايت بعهده كليه پرسنل مي باشد.

ادامه مطلب

تعيين چگونگي مراحل خريد

مدیرفنی ومهندسی مسئولیت استخراج داده های خرید را به عهده دارد. این اطلاعات در فرم داده های خرید ثبت می گردد. F-10-01/00 مدیر فنی ومهندسی
فرم درخواست خرید از واحدهای درخواست کننده به واحد خرید ارجاع میگردد. F-10-02/00 
مدیر واحدخرید اقلام درخواست شده را با انبار چک می کند. در صورت موجود بودن از انبار تامین می گردد. 
در صورت موجود نبودن اقلام در خواستی ، اطلاعات منتج از ارزیابی تامین کنندگان بررسی شده وبهترین تأمین کننده تعیین میگردد . داده های خرید به مامور خرید داده شده با کسب اجازه از مدیر بازرگانی یا مدیر عامل وتامین اعتبار اقدام به خرید از تأمین کننده می نماید. F-07-01/00 
اقلام خریداری شده بعد از ورود به شرکت توسط واحد کنترل کیفیت مورد بازرسی قرار می گیرد. 
در صورت تائید واحد کیفیت اقلام خریداری شده به انبار منتقل شده وسپس به واحد درخواست کننده تحویل می گردد.

ادامه مطلب

دستورالعمل ایزو برای ایجاد یک نمایندگی

1.    هدف :
      داشتن نمايندگي هاي مختلف در شهرها و استانهاي مختلف كشوربراي انجام سريع كار بازرسي ها با كيفيت بهتر و ايجاد منابع درآمد جديد براي شركت بازرسي مهندسي ايران .
2.    دامنه كاربرد :
     دامنه كاربرد اين رويه شامل تمام نمايندگي هاي بالقوه و بالفعل I.E.I مي باشد.

ادامه مطلب

اطمينان از سلامت و صحت ابزار مورد استفاده در اندازه گيري و آزمون تطابق مواد ایزو

1- جهت هريك از تجهيزات فرم شناسنامه و سوابق كاليبراسيون و تجهيزات كنترلي(F-09-02/00)توسط مدير کنترل کیفیت شامل كليه اطلاعات و مشخصات مرتبط با ابزار و تجهيزات ثبت مي گردد.
2- مدير کنترل کیفیت جهت تجهيزات و ابزار كنترلي نيازمند كاليبراسيون فرم برنامه كاليبراسيون ساليانه (F-09-03/00) را تنظيم نموده و زمان انجام واقعي كاليبراسيون را نيز ثبت مي نمايد. در صورتيكه تجهيزات زودتر از موعد كاليبراسيون از حالت كاليبره خارج شود، سريعا" نسبت به كاليبراسيون آن اقدام مي شود.
3- كليه پرسنل سازمان موظف به رعايت موارد اشاره شده در شناسنامه ابزار به منظور عدم بهم خوردن تنظيم ، كاليبراسيون و دقت ابزار مي باشند و مدير کنترل کیفیت نظارت لازم را به عمل مي آورد.

ادامه مطلب

رویه فرآیند ارتباط با مشتری ایزو

1.    هدف :
      تشريح و نمايش عمليات فرآيندهاي مرتبط با مشتري از زمان بازاريابي تا انعقاد قرارداد.

2.    دامنه كاربرد :
      كليه فرآيندهاي مرتبط با مشتري در ارتباط با انجام كار بازرسي را شامل مي گردد.

ادامه مطلب

هدف ازاجراي اين روش تعیین نحوه ارزیابی عملکرد سیستم ایزو

1- هدف : هدف ازاجراي اين روش تعیین نحوه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت کیفیت مستقر شده در سازمان از طریق اندازه گیری رضایت مشتریان به منظور تشخیص میزان برآورده نمودن الزامات مورد نظر آنان و همچنین تشریح روند انجام رسیدگی به شکایات احتمالی مشتریان می باشد.
2- دامنه كاربرد : کلیه مشتریان خارج از سازمان که دریافت کننده خدمات این شرکت میباشند .
3- مسئوليت : مسئوليت نظارت بر صحت عملکرد و اجرای این روش اجرایه ها به شرح ذیل می باشد :
1) مدیریت عامل مسئولیت نظارت بر اجراء به موقع و صحت عملکرد روش ها بر عهده دارد 
2) نماینده مدیریت مسئولیت ارزیابی و اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل رضایت مشتریان را بر عهده دارد

ادامه مطلب

مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده های صادراتی ایزو

براي تشكيل پرونده صادراتي ، شركت بازرسي مهندسي ايران به مدارك زير نياز دارد.

مدارك مورد نياز براي تشكيل پرونده هاي صادراتي

1)    درخواست كتبي صاحب كالا يا فروشنده (صادر كننده ) از شركت بازرسي جهت ارجاع كار بازرسي

ادامه مطلب

روش اجرايي ارزيابي تامين كنندگان ایزو

1- هدف: تعيين چگونگي شناسائی، جمع آوری مشخصات و انجام ارزيابي تأمين كنندگان در زمينه هاي مختلف همکاری با شرکت مي باشد.
2- دامنه كاربرد: كلية تأمين كنندگان كه در توليد محصولات و ارائه خدمات شركت نقش داشته و تأمين كالا يا خدمات را بر عهده دارند ، مشمول اين روش اجرايي مي باشد.
نبصره : در صورت که عملکرد هريک از تامین کنندگان داراي اثرات بالقوه و بالفعل و پيامدهاي زيست محيط يا خطرات ايمني و بهداشت شغلي باشد الزامات مربوطه توسط شرکت تهيه و بصورت الحاقيه قرارداد به تامین کنندگان ارائه ميگردد و بايد بصورت دوره اي عملکرد تامین کنندگان نسبت به اجراي قرار داد مورد ( مطابق دستورالعمل الزامات ايمني بهداشت و محيط زيست تامين كنندگان) بررسي قرار گيرد .

ادامه مطلب

روش اجرايي ارزيابي تامين كنندگان ایزو

1- هدف: تعيين چگونگي شناسائی، جمع آوری مشخصات و انجام ارزيابي تأمين كنندگان در زمينه هاي مختلف همکاری با شرکت مي باشد.
2- دامنه كاربرد: كلية تأمين كنندگان كه در توليد محصولات و ارائه خدمات شركت نقش داشته و تأمين كالا يا خدمات را بر عهده دارند ، مشمول اين روش اجرايي مي باشد.
نبصره : در صورت که عملکرد هريک از تامین کنندگان داراي اثرات بالقوه و بالفعل و پيامدهاي زيست محيط يا خطرات ايمني و بهداشت شغلي باشد الزامات مربوطه توسط شرکت تهيه و بصورت الحاقيه قرارداد به تامین کنندگان ارائه ميگردد و بايد بصورت دوره اي عملکرد تامین کنندگان نسبت به اجراي قرار داد مورد ( مطابق دستورالعمل الزامات ايمني بهداشت و محيط زيست تامين كنندگان) بررسي قرار گيرد .

ادامه مطلب

مدارک مورد نیاز برای صدور گواهینامه V.O.C ایزو

مديريت محترم شركت  ……………

احتراماً ، باستحضار ميرساند مدارك مورد نياز جهت انجام بازرسي و صدور گواهينامه انطباق كالا با استاندارد ( V.O.C ) بشرح ذيل ميباشد :
1)    درخواست كتبي خريد كالا از اين شركت

ادامه مطلب


 • ایزو 9001 چیست ؟
  استاندارد جهانی مدیریت کیفیت چیست ؟
 • معایب سیستم های سنتی اخذ ایزو
  بروکراسی های سنتی یا فرایند های سریع و علمی امروز ؟
 • استعلام از مشتریان ایزو کارت
  بزرگان بازار تجارت و خدمات با ایزو کارت آشنا هستند
 • چه کسانی ایزو کارت را مدیریت می کنند ؟
  خدمتی که حاصل تفاهمنامه دو قطب استاندارد سازی کشور است
 • ایزو کارت چیست ؟
  ابزاری برای سهولت در استاندارد سازی
 • ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • استقرار ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • گواهینامه ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • گواهینامه ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • پیاده سازی ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • مزایای ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • مشاور ایزو - مشاوره iso
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • ایزو 9001:2015
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • شرکت گواهی دهنده ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • متن استاندارد ایزو 9001
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا