مقالات

كنترل سوابق مورد نياز ایزو

هدف :
كنترل سوابق مورد نياز حاصل از فعاليتهاي نظام كيفيت به منظور بهره برداري مناسب شامل اثبات انطباق و اجراي موثر سيستم، محصول، فرآيند. 
دامنه كاربرد :
كليه سوابق ناشي از اجراي سيستم كيفيت اشاره شده از روشهاي اجرايي ،دستورالعملها و سوابق مرتبط با مشتريان و تأمين كنندگان .
مسئوليت :
كليه واحدها مسئوليت ايجاد ، نگهداري و نيز بهره برداري از سوابق را مطابق روشها ي اجرايي مرتبط به عهده دارند ونماينده مديريت بر اجرا و اثر بخشي موارد نظارت مي نمايد .
شرح روش :
1- سوابق كيفيت توسط مسئولين مرتبط در روشهاي اجرايي سيستم كيفيت به صورت خوانا و كامل ايجاد شود .

ادامه مطلب

كنترل سوابق ایزو

هدف :
كنترل سوابق مورد نياز حاصل از فعاليتهاي نظام كيفيت به منظور بهره برداري مناسب شامل اثبات انطباق و اجراي موثر سيستم، محصول، فرآيند. 
دامنه كاربرد :
كليه سوابق ناشي از اجراي سيستم كيفيت اشاره شده از روشهاي اجرايي ،دستورالعملها و سوابق مرتبط با مشتريان و تأمين كنندگان .
مسئوليت :
كليه واحدها مسئوليت ايجاد ، نگهداري و نيز بهره برداري از سوابق را مطابق روشها ي اجرايي مرتبط به عهده دارند ونماينده مديريت بر اجرا و اثر بخشي موارد نظارت مي نمايد .

ادامه مطلب

نظامنامه ایزو

مقدمه :

             شرکت *** با هدف تولید لوله
             اسپیرال در صنعت آب و گاز و نفت و پتروشیـمی در سال 1384 راه اندازی و شـروع
             به تولید لوله های فـولادی اسپیرال نمود این شرکت در خط تولید خود دارای سیسـتـم
             التراسـونیک  On Line- هیدروتسـت و X-RAY  می باشـد که با داشتن امکانات

ادامه مطلب

روش اجرائي كنترل توليد ایزو

1-1 - مدير كارخانه با همكاري سرپرست توليد اقدامات لازم جهت تأمين فضاي مورد نياز براي توليد محصولات جديد به تناسب نوع محصول، تيراژ توليد و سازگاري با ساير محصولات را با همكاري واحد مهندسي و تضمين كيفيت به عمل مي آورد. 
1-2 - مدير كارخانه بر تأمين بموقع تجهيزات توليد توسط تأمين كنندگان متناسب با روش اجرايي تكوين محصول (P-012) با همکاری واحد هاي مهندسی و تضمين كيفيتث و بازرگانی نظارت مي نمايد.اين تجهيزات شامل دستگاهها و ماشين آلات توليد، تجهيزات كنترل توسط توليد، تجهيزات جابجائي و انبارش در جريان توليد مي شود.
1-3 - مدير كارخانه با همكاري مدير مهندسي و تضمين كيفيت طرح جانمايي كارخانه و استقرار مناسب ماشين آلات و تجهيزات توليد را در راستاي استفاده بهينه از تجهيزات، فضا و منابع را در دوره هاي زماني يكساله بررسي نموده و برنامه ريزي لازم جهت مطالعه و بهبود آنها را به عمل مي آورد.
1-4 - مدير كارخانه مسئوليت ايجاد و بهبود شرايط محيطي مورد نياز براي توليد محصولات را بر عهده دارد و بر نگهداري شرايط محيطي مناسب توسط اپراتورهای واحد توليد و بر اساس دستورالعمل 5S (W-020)نظارت مي نمايد.

ادامه مطلب

تائيد و تصويب مدارك ایزو

مدير مهندسي و تضمين كيفيت با همكاري ساير مديران مسئوليت اجراي اين روش را بر عهده دارد.
4- شرح روش 
الف- تهيه ، تائيد وتصويب مدارك : 
- نظامنامه ، خط مشي كيفيت و نمودار سازماني : اين مدارك توسط مدير مهندسي و تضمين كيفيت تهيه شده ودر جلسه اي با حضور كليه مديران مورد بررسي قرار مي گيرد سپس توسط نماينده مديريت تائيد شده و درنهايت به تصويب مديرعامل مي رسد. 
- روشها و دستورالعمل هاي سيستمي : اين مدارك توسط مدير بخش مرتبط تهيه شده و توسط مديرمهندسي و تضمين كيفيت مورد بررسي و تائيد قرار مي گيرد و در نهايت درجلسه مديران تشريح شده وبه تصويب مدير عامل مي رسد.

ادامه مطلب

روش اجرایی آموزش ایزو

1 - هدف:   تشريح فرآيند آموزش شامل تعيين شايستگي ها و آموزش هاي موردنياز، برنامه ريزي آموزشي، اجراي
                      و ارزيابي آموزش ها.

   2- دامنه كاربرد: كليه كاركناني كه كار آنها بر روي كيفيت در سازمان مؤثر ميباشد.

ادامه مطلب

روش اجرايي فنون آماري ایزو

هدف : مشخص نمودن نحوه تعيين نياز به فنون آماري مختلف وبكار گيري آنها در فعاليتهاي مختلف سيستم كيفيت .
دامنه كاربرد : فنون آماري مورد نياز جهت اثبات وكنترل اثر بخشي سيستم كيفيت .
مسئوليت : مسئوليت تعيين نياز به فنون آماري جديد وبازنگري فنون آماري مورد استفاده به عهده مدير مهندسي و تضمين كيفيت مي باشد . مسئوليت بكار گيري فنون آماري مرتبط ، مطابق روش هاي اجرايي مربوطه به عهده واحد هاي مختلف ذكر شده در آن روش ها مي باشد .

ادامه مطلب

روش اجرايي فروش ایزو

1-1 –فروش محصولات و ارائه خدمات در شركت فولاد صنعت زنجان به دو گونه می باشد:
1-2- سفارشات موردي و درخواست خريد: در این خصوص هر نوع سفارش محصول پس از دريافت اطلاعات لازم از مشتری موارد در فرم سفارش مشتري ( F-005/02)ثبت شده و به اطلاع مدیر كارخانه رسانده مي شود و پس از دريافت تائيديه از مدير كارخانه در فرم سفارش ساخت( F-009/02) وارد شده و به واحد توليد ارجاع و پس از اتمام كار به مشتری تحویل داده می شود 
1-3- سفارشات عمده و قراردادها :جهت اين مشتریان که عمدتاٌ شرکت های بزرگ و متوسط می باشند و سفارشات خود را بصورت قراردادهاي مختلف محصول به شركت فولاد صنعت زنجان ارائه می دهند مسئول بازرگاني و تداركات پس از ثبت در برنامه سالیانه تولید(F-009/01)نسبت به صدورسفارش ساخت و رديابي (F-009/02) و ارسال به واحد تولید اقدام مي نمايد. 
1-4 - سرپرست تولید و برنامه ريزي با توجه به سفارش ساخت دريافتي اقدامات لازم را در خصوص توليد و تحويل سفارش فوق را انجام مي دهد. 
1-5 – پس از تحويل سفارش ساخت و رديابي به انبار موارد به اطلاع مسئول بازرگاني و تداركات رسانده شده و مسئول بازرگاني و تداركات اقدامات مقتضي در خصوص محل تحويل كالا به مشتري را انجام مي دهد.

ادامه مطلب

ميزان رضايت مشتريان دائمي خارج ار سازمان ایزو

الف – بررسي ميزان رضايت مشتريان دائمي خارج ار سازمان 
1- مسئول بازرگاني و تداركات در دوره هاي زماني شش ماهه اقدام به ارسال فرم نظر خواهي از مشتريان (F-013/01) مي نمايد. پس از جمع آوري وبرگشت فرم نظر خواهي از مشتريان، مسئول بازرگاني و تداركات ضمن بررسي فرم هاي نظر خواهي در صورت وجود موارد حاد ( آيتم هاي ضعيف يا خيلي ضعيف ) در هر موضوع و نظرات خاص مشتري در صورت نياز نسبت به اخذ اطلاعات دقيق تر از مشتري اقدام مي نمايد . 
2- در صورت وجود موارد حاد در نظرات مشتري پس از اخذ اطلاعات بصورت شفاف تر، در جلسه اي با حضور مدير عامل و سايرمديران نظرات مشتري مورد بررسي قرار گرفته ودر صورتي كه نياز به اقدامات اصلاحي / پيشگيرانه نباشد طبق جلسه يا بوسيله مكاتبه توضيحات كافي به مشتري ارائه مي شود و در صورتيكه احتياج به اقدامات اصلاحي / پيشگيرانه باشد طبق روش اقدامات اصلاحي / پيشگيرانه اقدامات لازم انجام شده وبه مشتري اطلاع داده مي شود .

واژه های مرتبط : ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو

ادامه مطلب

كد گذاري قطعات و مدارك فني ایزو

چگونگي كد گذاري قطعات و مدارك فني و سيستمي به منظور سهولت در شناسايي قطعات و مدارك فني، ابزار هاي كنترلي
و مواد اوليه 
2- دامنه كاربرد
كليه مدارك سيستمي و فني شامل روش ها، دستورالعمل ها، نقشه ها، نمودار هايOPC و ساير مدارك فني مرتبط با محصول و قطعات ، نيم مجموعه ها و مجموعه ها و ابزار آلات توليدي و كنترلي و مواد اوليه.

ادامه مطلب

روش اجرايي خريد ایزو

- هدف :
حصول اطمينان از تأمين كليه مواد اوليه / خدمات مورد نياز موثر بر كيفيت (توسط تأمين كنندگان ) با توجه به نيازمنديهاي مشخص شده ونظارت بر تحويل به موقع وكنترل آن.
2- دامنه كاربرد : كليه خدمات و اقلام موثر بر كيفيت .
3- مسئوليت : مسئول بازرگاني و تداركات با نظارت مدير كارخانه و همكاري انباردار مسئوليت اجراي صحيح اين روش را بر عهده دارد . 

ادامه مطلب

روش اجرایی خدمات فنی ایزو

1- هدف :   نگهداري پيشگيرانه و يا انجام تعميرات اتفاقي تجـهيزات و بـناها ( زيـرسـاخت ها ) به منظور
                           اطميـنان از صحت و دقـت عمـلكرد آنها مـطابق كاربرد مـوردنظر از جمـله پايـش و انـدازه گيري
                           محصول و كاهش توقفات توليد

ادامه مطلب

حفاظت ، كنترل ، ايجاد و حذف فايل ها و داده هاي الكترونيكي ایزو

هدف : ارائه نحوه حفاظت ، كنترل ، ايجاد و حذف فايل ها و داده هاي الكترونيكي
دامنه : كليه داده ها و اطلاعات الكترونيكي كه در كيفيت محصول تاثير دارند .
مسئوليت ها : مسئوليت اجراي اين دستورالعمل بر عهده مدير مهندسي و تضمين كيفيت با همكاري ساير مديران و مسئولين مرتبط با اين نوع داده ها مي باشد .
تعاريف : داده هاي الكترونيكي هر گونه فايل ها واطلاعاتي كه در رايانه هاي موجود در سازمان ايجاد يا از طريق ارتباطات الكترونيكي دريافت 
مي شود .

ادامه مطلب

دستورالعمل تعيين وضعيت بازرسي و آزمون ایزو

1- هدف : 
تعيين وضعيت بازرسي و آزمون اقلام موجود در سازمان به منظور جلوگيري از استفاده ناخواسته از اقلام نامنطبق .
2- دامنه :
كليه مواد اوليه و محصولات نهايي موجود در فضاي توليد و انبارها .
3- مسئوليت 
: مسئوليت اجراي اين روش بر عهده مديرمهندسي و تضمين كيفيت مي باشد .

ادامه مطلب

شناسايي و حل مسائل ایزو

ايجاد انگيزه دركليه پرسنل جهت شركت در شناسايي و حل مسائل و بهبود فعاليتها .
دامنه كاربرد :
كليه پرسنل شركت و با جهت دهي پيشنهادات موثر بر كيفيت و افزايش راندمان فعاليتها. 
مسئوليت :
مسئوليت اجراي اين روش به عهده مدير مهندسي و تضمين كيفيت مي باشد و كميته تخصصي پيشنهادات متشكل از مديران مهندسي و تضمين كيفيت، و كارخانه مي باشد.

ادامه مطلب

روش اجرایی انبارش ایزو

1- هدف :    تشريح فرآيند انبارش محصول شامل شناسايي، جابجايي، چيدمان وحفاظت آن در انبارها.
 2-  دامنه كاربرد :   محصول ورودي به انبارهاي مواد اوليه، بسته بندي، فني/مصرفي و محصول شركت.

ادامه مطلب

روش اجرايي برنامه ریزی ایزو

انجام بهینه فعالیتها ی تولید به منظور تحویل بوقع محصول و خدمات به مشتری
دامنه كاربرد
كنترل محصولات توليدي مطابق دامنه كاربرد نظامنامه كيفيت.
مسئوليت
مسئوليت اجراي اين روش به عهده مسئول بازرگاني و تداركات با همكاري سرپرست تولید وبرنامه ریزی مي باشد.

ادامه مطلب

روش اجرایی ایزو2

1-هدف:   تشريح عمليات بازاريابي، فروش و توزيع محصول، نحوه تبادل اطلاعات با مشتري و اخذ بازخور از مشتري
                     از جمله شكايات مشتري و چگونگي اندازه گيري رضايت مشتريان.

 2- دامنه كاربرد:  حوزه مديريت فروش شركت.

ادامه مطلب

روش اجرایی ایزو ارتباط با مشتری

1 -هدف:   تشريح عمليات بازاريابي، فروش و توزيع محصول، نحوه تبادل اطلاعات با مشتري و اخذ بازخور از مشتري
                     از جمله شكايات مشتري و چگونگي اندازه گيري رضايت مشتريان.

ادامه مطلب

روش اجرايي بازنگري مديريت ایزو

نظارت، بازنگري و برنامه ريزي در جهت تناسب، صحت و اثربخشي سيستم مديريت كيفيت.

2ـ حوزه دامنه كاربرد :
مديران و مسئولين بخش هاي مختلف شركت

3ـ مسئوليت ها : 
مدير عامل مسئوليت اجراي اين روش اجرايي را بر عهده دارد. نماينده مديريت مسئوليت هماهنگي تشكيل و تهيه گزارشات را بر عهده خواهد داشت.

ادامه مطلب


 • ایزو 9001 چیست ؟
  استاندارد جهانی مدیریت کیفیت چیست ؟
 • معایب سیستم های سنتی اخذ ایزو
  بروکراسی های سنتی یا فرایند های سریع و علمی امروز ؟
 • استعلام از مشتریان ایزو کارت
  بزرگان بازار تجارت و خدمات با ایزو کارت آشنا هستند
 • چه کسانی ایزو کارت را مدیریت می کنند ؟
  خدمتی که حاصل تفاهمنامه دو قطب استاندارد سازی کشور است
 • ایزو کارت چیست ؟
  ابزاری برای سهولت در استاندارد سازی
 • ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • استقرار ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • گواهینامه ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • گواهینامه ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • پیاده سازی ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • مزایای ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • مشاور ایزو - مشاوره iso
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • ایزو 9001:2015
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • شرکت گواهی دهنده ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • متن استاندارد ایزو 9001
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا