مقالات

دستورالعمل آزمون آزمایش هیدرواستاتیک ایزو

 1-  هدف:   تست لوله های تولیدی توسط آب
 2-  دامنه کاربرد:   لوله های تولیدی پخ زده شده
 3- مسئولیت :  مسئولیت انجام این تست بر عهده پرسنل کنترل کیفیت می باشد و نظارت و تأیید آنها بر عهده
                                  کنترل کیفیت می باشد .

ادامه مطلب

خـط مشــــي كيفـيــت ایزو

شركت***عنوان يكي از معتبرترين شركتهاي بازرسي مهندسي در ايران بمنظور حمايت  از توليد كننده و مصرف كننده با ارائه بموقع خدمات بازرسي، كنترل كيفيت فرايند، محصولات توليد شده و خريداري شده را عهده دار بوده و تضمين مناسبي براي اين محصولات مي باشــد.
 در اين راستا مطابق با استاندارد  ISO 9001:2000  پايبندي شركت را نسبت به اهداف ذيل اعلام مي دارد.

ادامه مطلب

دستورالعمل آزمون آزمایش UT Online ایزو

1-   هدف :   آزمایش 100% جوش تمامی لوله ها با امواج ماوراء صوت
2-  دامنه کاربرد:   لوله های تولیدی پس از انجام جوش درز اسپیرال
3- مسئولیت :     مسئولیت انجام این تست بر عهـده پرسنـل دوره دیـده کنـترل کیفیت می باشد و نظارت و تأیید آنها بر
                                    عهده مدیر کنترل کیفیت می باشد

ادامه مطلب

رويه بازنگري مديريت ایزو

فهرست مطالب

1)    هدف

2)    دامنه كاربرد

3)    تعاريف

4)    مسئوليت

5)    اقدامات
     5-1) اطلاعات ورودي
     5-2) تحليل و ارزيابي اطلاعات
     5-3) ضوابط و چارچوب برگزاري جلسات بازنگري مديريت
    5-3-1) تشكيل جلسات و تناوب برگزاري آن
    5-3-2) تركيب اعضاء در جلسات بازنگري مديريت
    5-3-3) تصميم گيري و صورتجلسه مصوبات
     5-4) پيگيري تصميمات متخذه

6)    شاخص هاي پايش و اندازه گيري

7)    مستندات
1)    هدف
چگونگي روند تجزيه، تحليل و ارزيابي نظام ، بمنظور تصميم گيري جهت بهبود مستمر كيفيت نظام كيفي شركت    مي باشد.

2)    دامنه كاربرد :
      كليه فعاليتهاي مرتبط با نظام كيفي شركت را شامل مي گردد.

3)    تعاريف :
      در اين رويه تعريف خاصي وجود ندارد.

ادامه مطلب

نياز سنجي ، برنامه ريزي واجراي آموزش ایزو

- جهت هريك ازپرسنل شركت مطابق ليست پرسنل(F- 004/01) فرم سوابق آموزشي (F- 004/02 ) توسط مسئول مالي ، اداري و آموزشي تنظيم مي شود.
- نيازسنجي آموزش توسط مديران واحدها ، مطابق فرم برآورد نيازهاي آموزشي(F- 004/03 )دردوره يك ساله و بر اساس فرم استانداردهاي شغلي (F- 004/04 ) انجام مي شود. 
تبصره 1: فرم استانداردهاي شغلي جهت كليه مشاغل توسط مسئول مالي ، اداري و آموزشي با همكاري مديران سازمان تهيه و توسط مدير عامل تصويب مي شود. در مورد افراد جديد الورود با توجه به نيازهاي استاندارد شغلي برنامه آموزش هاي مورد نياز نيز در برنامه آموزشي در نظر گرفته مي شود.
- مسئول مالي ، اداري و آموزشي براساس نيازسنجي انجام شده و بنابر امكانات آموزشي درداخل وخارج ازشركت و نيز اولويت ارائه آموزشها نسبت به برنامه ريزي آموزشي جهت دوره شش ماه طبق فرم برنامه آموزشي (F- 004/05 ) اقدام مي نمايد .

ادامه مطلب

نظامنامه های ایزو

فهــرست

(0-1 )كليات
(0-2 )دامنه كاربرد نظام نامه تضمين كيفيت
(0-3 ) تاريخچه شركت
(0-4 ) توزيع نظامنامه

(0-1 ) كليات
نظامنامه تضمين كيفيت شركت *** به عنوان اصلي ترين مدرك كيفي در برگيرنده حداقل ضوابط لازم در اجراي نظام مديريت كيفيت است. اين نظامنامه با توجه به زمينه فعاليت شركت براساس خواسته ها و الزامات استاندارد ISO 9001: 2000  تنظيم گرديده است.

ادامه مطلب

مسئول اموراداري و مالي و آموزشي ایزو

شرح وظايف مرتبط با اداري و مالي: 
1-تايپ وثبت مكاتبات وارده وصادره وبايگاني آنها
2-تهيه ترازنامه شركت
3- محاسبه قيمت تمام شده
4-تجزيه وتحليل هاي مالي
5-ارسال گزارشات مالي به مدير عامل
6-انجام انبار گرداني دوره اي شركت

ادامه مطلب

نماينده مديريت ایزو

نماينده مديريت:
- همكاري با مسئول آموزش در اجراي نياز سنجي.
- تأييد برنامه آموزشي پرسنل.
- تأييد نظامنامه، خط مشي كيفي و نمودار سازماني.
- نظارت بر نگهداري و بهره برداري از سوابق كيفيت توسط واحدها.
- دريافت و جمعبندي گزارشات عملكردي واحدها و ارائه به جلسات مديران.
- نظارت بر آن دسته از گزارشاتي كه در جلسات مديران بررسي و پيگيري نمي شوند.
- برگزاري جلسات تيم بهبود مستمر.

ادامه مطلب

مهندسي ایزو

شرح وظايف:
1- تدوين كليه روش هاي ساخت توليد
2-تهيه وتدوين فرآيند هاي كنترل ورودي نيمه ساخته، محصول نهايي، نمونه اوليه وتستهاي عملكرد دوام با همكاري واحد تضمين وكنترل كيفيت
3- تهيه وتدوين فرآيندهاي كنترل حين ساخت ومحصول نهايي 
4- تهيه وتدوين دستورالعمل كنترل توليد 
5-تهيه وتدوين دستورالعمل هاي كنترل كيفيت 

ادامه مطلب

نظامنامه اندازه گيري، تجزيه و تحليل و بهبود ایزو

فهـــرست :

 (5-1) كليات
(5-2)پايش و اندازه گيري
 (5-2-1)رضايت مشتري
(5-2-2)مميزيهاي داخلي
(5-2-3)اندازه گيري فرايندها و نظارت بر آنها
(5-2-4)اندازه گيري محصول و نظارت بر آنها
(5-3) كنترل محصول نامنطبق
(5-3-1)كليات
(5-3-2)شناسايي موارد نامنطبق
(5-3-3)جداسازي موارد نامنطبق
(5-3-4)بررسي مواد نامنطبق
(5-4) تجزيه و تحليل داده ها
 (5-5) بهبود
(5-5-1)بهبود مستمر
(5-5-2)اقدامات اصلاحي
(5-5-3)اقدامات پيشگيرانه
(5-5-4)پيگيري اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

ادامه مطلب

مدير عامل ایزو

شرح وظايف: 
1- تعيين سمتها ومشاغل كاركنان شركت مصوب هيات مديره وتصويب حقوق ومزاياي كاركنان.
2- تهيه وتنظيم وتدوين ساختار سازماني وطرحها وبرنامه ها وپيش بيني بودجه مورد نياز ونيز تعيين اهداف وخطوط بنيادي فعاليت شركت وارائه آن به هيات مديره جهت تصويب.
3- تنظيم وتصويب خط مشي كيفي وحصول اطمينان در مورد درك كامل پرسنل از خط مشي
4- بررسي وبازار يابي وعقد قرارداد
5- نظارت وپيگيري بر اجراي آيين نامه ها وبخش نامه هاي مصوبه هيات مديره 
6- گزارش گيري بصورت موردي ودوره اي از كليه قسمتهاي سازمان

ادامه مطلب

مسئول برنامه ريزي وانجام وپيگيري امور تعميرات ونگهداري ایزو

شرح وظايف:
1- اخذ خط مشي هاي كلي از مافوق سازماني واجراي آنها
2-انجام تعميرات لازم در صورت درخواست( تعميرات اضطراري )مطابق با رويه ها
3- انجام امور نگهداري وتعميرات پيشگيرانه مطابق با رويه ها 
4- ارائه گزارش هاي موردي يا دوره اي به مافوق
5-اعلام نياز قطعات يدكي به انبار وتحويل گيري اين اقلام
6- انجام هماهنگي با سرپرست توليد و برنامه ريزي جهت امور تعميرات ونگهداري 
7-ارائه پيشنهادات جهت بهبود كار تعميرات به امور برنامه ريزي وتوليد(اقدامات اصلاحي وپيشگيرانه )مطابق رويه 

ادامه مطلب

انبار ایزو

شرح وظايف :
1-كدگذاري مواد وقطعات موجود در انبار
2-اخذ خط مشي كلي از مافوق سازماني
3- صدور فرم هاي درخواست خريد كالا مطابق رويه
4-صدور سفارش ساخت كالا
5-تنظيم فرم هاي ورود وخروج كالا 

ادامه مطلب

نظامنامه تحقق ارائه خدمات ایزو

فهـــرست :

 (4-1) طرح ريزي تحقق محصول
(4-2) فرآيندهاي مرتبط با مشتريان
        4-2-1) تعيين الزامات مربوط به محصول
        4-2-2) بازنگري الزامات مرتبط با محصول
        4-2-3) ارتباطات با مشتري
(4-3) طراحي وتوسعه
(4-4) خريد
        4-4-1) فرآيند خريد
        4-4-2) ارزيابي تأمين كنندگان
(4-5) ارائه و كنترل خدمات
        4-5-1) ارائه خدمات
        4-5-2) كنترل ارائه خدمات
        4-5-3) صحه گذاري فرآيند ارائه خدمات
        4-5-4) شناسايي و رديابي ارائه خدمات
        4-5-5) اموال مشتري
              4-5-6) نگهداري محصول

ادامه مطلب

بازرسي و كنترل ایزو

شرح وظايف: 
1- بازرسي كليه وروديها شامل مواد اوليه، تجهيزات وابزار آلات بازرسي وكنترل
2-كنترل وبازرسي نمونه هاي اوليه خريد
3-بازرسي وكنترل نمونه هاي اوليه توليد و شروع توليد
4- بازرسي وكنترل دوره اي واحد انبارها وتدوين گزارشات مربوطه وارسال آن به مديريت مربوطه
5- بازرسي وكنترل ابزار وتجهيزات وماشين آلات توليد بصورت دوره اي وتدوين گزارشات مربوطه
6-انجام كاليبراسيون تجهيزات وابزار آلات كنترل مطابق برنامه كاليبراسيون

ادامه مطلب

برنامه ريزي ونظارت بر اجراي فعاليت هاي توليدي ایزو

سرپرست توليد:
- تعيين تكليف محصولات نامنطبق قرنطينه شده حين توليد. 
- تهيه دستورالعمل ها ي واحد توليد.
- همكاري در تهيه طرح كنترل توليد انبوه. 
- انجام اقدامات لازم بمنظور كنترل محصول تدارك شده توسط مشتري.
- همكاري در اجراي مميزي محصول.
- ارائه پيشنهادات بمنظور مشاركت بيشتر در فعاليتهاي سازمان.

ادامه مطلب

نظامنامه مديريت منابع ایزو

فهـــرست

(3-1 ) تامين منابع
(3-2 )منابع انساني
    3-2-1) توانائي، آگاهي و آموزش كاركنان
(3-3 )زير ساختها
(3-4 )محيط كار
(3-1)  تامين منابع
به فراخور ظرفيت و فعاليت هاي شركت بازرسي مهندسي ايران I.E.I  و با توجه به اهداف و          برنامه هاي سالانه شركت و به منظور استقرار و نگهداري سيستم مديريت كيفيت، بهبود مستمر و اثربخشي نظام و افزايش ميزان رضايت مشتريان، كليه منابع مورد نياز از جمله منابع انساني و منابع غير انساني از قبيل تجهيزات ، امكانات و منابع مالي شناسايي و پس از تاييد و تصويب مديريت شركت تهيه و به واحدهاي مورد نياز تخصيص داده مي شود.

ادامه مطلب

ارتباط با مشتريان و برنامه ريزي كلان توليد ایزو

- همكاري با مدير كارخانه در نظارت بر تأمين تجهيزات توليد.
- همكاري در تأمين و بكارگيري نيروي انساني. 
- همكاري در تحليل روند برنامه ريزي و اجراي توليد.
- اتخاذ تدابير لازم جهت اصلاح و برطرف كردن كمبود ها و موارد عدم انطباق احتمالي 
- تكميل كردن مدارك و مستندات جاري در واحد بازرگاني و حفظ آنها.
- همكاري در تهيه روشهاي اجرايي و دستورالعمل ها لازم مرتبط با واحد بازرگاني.

ادامه مطلب

نظامنامه مسئوليت مديريت ایزو

فهـــرست

( 2-1 ) تعهد مديريت
( 2-2 )مشتري محوري
(2-3 )خط مشي كيفيت
(2-4 ) طرح ريزي
(2-5 )مسئوليتها ، اختيارات و ارتباطات
(2-6 )بازنگري مديريت

 (2-1 ) تعهد مديريت
شركت *** با بهره گيري از نيروهاي كاردان ، متخصص و آموزش ديده و بكارگيري امكانات مناسب در ارائه خدمات با بيان اهداف و سياست هاي كيفي خود در خط مشي كيفيت، و بسط و گسترش آن در سطوح مختلف سازمان و اطمينان از درك آن توسط كاركنان، تعهد خود را نسبت به حفظ و نگهداري سيستم مديريت كيفيت و بهبود مستمر فعاليتهاي كيفي اعلام مي دارد.

ادامه مطلب

استانـدارد شغلــي ایزو برای مدیر کارخانه

شرح وظايف :
1- اخذ خط مشي هاي كلي از مافوق سازماني
2- راهبري كليه عمليات توليدي بر اساس سفارش ساخت 
3-نظارت وپيگيري نمونه سازي محصولات جديد با همكاري مدير مهندسي و تضمين كيفيت
4- اداره خطوط توليد در سالنهاي مختلف توليدي وايجاد هماهنگي هاي لازم
5- تقسيم كار مناسب بين قسمتهاي مختلف بر اساس برنامه ريزي هاي به عمل آمده 
6-بكار گيري تجهيزات وپرسنل مناسب جهت توليد وحفظ شرايط محيطي مطلوب جهت اين امر ونظارت بر جريان مستمر آن مطابق با طرح كيفيت

ادامه مطلب


 • ایزو 9001 چیست ؟
  استاندارد جهانی مدیریت کیفیت چیست ؟
 • معایب سیستم های سنتی اخذ ایزو
  بروکراسی های سنتی یا فرایند های سریع و علمی امروز ؟
 • استعلام از مشتریان ایزو کارت
  بزرگان بازار تجارت و خدمات با ایزو کارت آشنا هستند
 • چه کسانی ایزو کارت را مدیریت می کنند ؟
  خدمتی که حاصل تفاهمنامه دو قطب استاندارد سازی کشور است
 • ایزو کارت چیست ؟
  ابزاری برای سهولت در استاندارد سازی
 • ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • استقرار ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • گواهینامه ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • گواهینامه ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • پیاده سازی ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • مزایای ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • مشاور ایزو - مشاوره iso
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • ایزو 9001:2015
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • شرکت گواهی دهنده ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • متن استاندارد ایزو 9001
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا